Faaliyetler

MİT hangi kuruma bağlı olarak faaliyet göstermektedir?
MİT, 2937 sayılı Kanun çerçevesinde doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
 
MİT, casusluk suçlarının takip ve sonuçlandırmasını nasıl yürütür?
Ülkemize yönelik casusluk faaliyeti yürüttüğünden şüphelenilen kişilerin takip altına alınması, suçüstü yapılarak yakalanması ve yargıya intikali sürecinde 2937 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatımız uyarınca genel zabıtaya tanınan hak ve yetkilerin tamamı MİT görevlilerince bizzat kullanılmaktadır.
Suçüstü uygulamasından sonra sanıklar, alınan ifadeler ve mevcut diğer delillerle birlikte düzenlenen bir fezleke ile casusluk suçlarına bakmakla yetkili ve görevli mahkemeye sevk edilmektedirler.
 
MİT hangi kurumların istihbarat ihtiyacını karşılar?
2937 sayılı Kanun'un 4. maddesine göre MİT devletin millî güvenlik siyaseti ile ilgili planların hazırlanması ve yürütülmesinde; Cumhurbaşkanı, Genelkurmay Başkanı, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile ilgili bakanlıkların istihbarat, istek ve ihtiyaçlarını karşılar.
 
İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kurum ve kuruluşların yükümlülükleri nelerdir?
2937 sayılı Kanun hükümlerine göre, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, görevlerinin gerektirdiği istihbaratı oluşturmak, MİT tarafından istenecek haber ve istihbaratı elde etmek, istihbarata karşı koymak, elde ettikleri millî güvenliğe dair haber ve istihbaratı anında MİT’e ulaştırmakla görevlidirler. Ayrıca söz konusu kamu kurum ve kuruluşları MİT mensuplarına, hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında gereken her tür yardım ve kolaylığı göstermekle de yükümlüdürler.
2937 sayılı Kanun'da 694 sayılı KHK ile 25.08.2017 tarihinde yapılan değişiklikle; bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesiyle ilgili koordinasyonu sağlamak ve istihbarat çalışmalarının yönetilmesinde temel görüşleri oluşturmak ve uygulamayı belirlemek üzere, Cumhurbaşkanı'nın başkanlığında Millî İstihbarat Koordinasyon Kurulu (MİKK) kurulmuş olup, Kurulun sekretarya hizmetleri MİT tarafından yürütülmektedir.
 
MİT’in diğer kamu kuruluşları ile ilişkileri ne düzeydedir ve ne şekilde sağlanmaktadır?
MİT, 2937 sayılı Kanun ile kurulmuş, genel bütçeye dâhil, doğrudan Cumhurbaşkanı’na bağlı bir kamu kuruluşudur. 2937 sayılı Kanun’da belirtilen görev ve faaliyetleri yerine getirirken Teşkilâtımız, söz konusu Kanun'da belirtilen esaslar çerçevesinde, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve iş birliği sağlamaktadır.
 
MİT, faaliyetleri sırasında teknolojiden ne ölçüde yararlanmaktadır?
MİT, içinde bulunduğumuz bilişim ve iletişim çağının sağladığı teknolojik imkânları devlet istihbaratı oluşturmada en geniş ölçüde kullanmaktadır.
 
MİT’in dünya istihbarat servisleri arasındaki yeri nedir?
Dünyadaki tüm devletler, rejimleri ne olursa olsun, millî güvenliğine içten ve dıştan yöneltilen mevcut veya olası tehditler hakkında önceden bilgi sahibi olabilmek amacıyla bir istihbarat servisi kurmuşlardır. Bu kuruluşların gücü, devletin gücü ve güvenliğe verdiği önem, sahip olduğu teknoloji, personelinin eğitimi ve tecrübesi, hepsinden önemlisi kendi vatandaşlarından gördüğü destek ile doğru orantılıdır. MİT, bu açıdan dünyanın sayılı istihbarat kuruluşları arasında yer almaktadır.
 
MİT yabancı istihbarat servisleriyle birlikte çalışmalar yapmakta mıdır?
Son 15-20 yıldır dünya ölçeğinde yaşanan globalleşme ve dünya siyaseti ile ekonomisinde görülen gelişmeler, istihbarat kuruluşlarının tek başına tüm sorunların altından kalkabilmesini olanaksız kılmaktadır. Özellikle terörün kazandığı uluslararası boyut ve silah, uyuşturucu, kitle imha silahları kaçakçılığı ve kara para aklama çabaları gibi organize suç türlerindeki yaygınlaşma, istihbarat kuruluşları arasında iş birliğini kaçınılmaz kılmıştır.
İstihbarat kuruluşları arasındaki ilişkiler, söz konusu kuruluşların yasal görev sınırları, ulusal çıkarlar ve siyasi otoritenin kararları çerçevesinde şekillenmektedir. MİT de bu çerçevede, Türkiye’nin çıkarlarının gerekli kıldığı ihtiyaçlara göre her ülkenin istihbarat kuruluşu ile ilişki kurabilmektedir. Bu iş birliğinin derecesini ise karşılıklı menfaat ilkesi ve ulusal çıkarlar belirlemektedir.
 
İstihbarata karşı koyma faaliyeti yalnızca yurt içinde mi gerçekleştirilmektedir?
İstihbarata karşı koyma; ülkemiz menfaatlerinin korunması, tehditlerin ve zararlı girişimlerin engellenmesi kapsamında yalnızca yurt içinde değil yurt dışında da yürütülen bir faaliyettir.
 
Kimler istihbarat servislerinin hedefi olabilir?
Devlet memurları, stratejik kurum/kuruluş çalışanları, siyasi parti üyeleri ve sivil toplum gönüllüleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri istihbarat servislerinin hedefi olabilir.
 
Devlet memuru, sivil toplum kuruluşu üyesi veya iş dünyasında önemli bir pozisyonda değilim. Yine de istihbarat servislerinin hedefinde olabilir miyim?
İstihbarat servisleri hedef ülke içerisinde kutuplaşma yaratma, kargaşa oluşturma ve toplumu yönlendirme faaliyetleri yürütebilmektedir. Bu yönüyle, dezenformasyon ve psikolojik harekât gibi konu başlıkları kapsamında toplumun her bir parçası sosyal medya platformları ve medya kanalları aracılığıyla hedef alınmaktadır. Bu nedenle çeşitli kanallar üzerinden hedef hâlinde olmanız mümkündür.
 
MİT mensubu olduğunu ve çeşitli konularda yardımcı olacağını belirterek maddi çıkar sağlayan kişi ve gruplar hakkında yapılması gereken işlem nedir?
Bu ve benzeri durumlarla karşılaşılması hâlinde Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulması ve MİT’e bilgi verilmesi gerekmektedir.