SUNUŞ

Rejimleri ne olursa olsun dünyadaki bütün devletler, millî güvenliklerine içeriden ve dışarıdan yönelik mevcut veya muhtemel tehditler hakkında önceden bilgi sahibi olabilmek ve alınacak karşı tedbirler yönünden gelişmeleri ilgili makamlara zamanında bildirmek için millî ve uluslar arası alanda görev yapacak bir İstihbarat Teşkilâtı'na ihtiyaç duymuşlardır.

Türkiye'de, Cumhuriyet döneminde bu ihtiyaç doğrultusunda kurulan ilk istihbarat teşkilâtı "Millî Emniyet Hizmetleri Riyâseti" (1927-1965) olmuştur. Riyâset, kurulduğu yıllarda ve sonrasında bütün güçlüklere rağmen, millî hedeflere ulaşma yolunda çağdaş demokrasinin ve hukuk üstünlüğünün gereklerine uygun ve tarafsız olarak, insan hakları ilkelerine bağlı bir anlayış ve modern bir yapı içerisinde yasanın verdiği görevleri özveri ile yürütmüştür.

Faaliyetlerinin temeli gizlilik ilkesine dayanan istihbarat teşkilâtlarının gücü, özellikle kendi toplumlarından görecekleri destekle doğru orantılıdır. Bu cümleden olarak, toplumun bu desteğini sağlamanın yolu, istihbarat teşkilâtının tanıtılmasından ve faaliyetlerinin gizlilik ilkesi ile dengelenerek kamuoyuna yansıtılmasından geçmektedir. Büyük Atatürk'ün öngördüğü ilkeler doğrultusunda, günün şartları içinde ortaya çıkan sorunları değerlendirerek kendini yenileme ve geliştirme atılımında olan Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT), Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devamı için demokratik, lâik ve hukuk ilkeleri çerçevesinde geleceğe ışık tutmayı da benimsemiştir. İşte Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın nüvesini teşkil eden Millî Emniyet Hizmetleri Riyâseti'nin arşiv belgelerine göre hazırlanan tarihçesinin bu anlayış ile kaleme alınmış olması ve bu kitapta kamuoyu tarafından merak edilen MAH Riyâseti'nin 38 yılda gerçekleştirdiği bazı operasyon örneklerinin de konularına göre gizliliğe riayet edilerek genel bir çerçevede verilmiş bulunması özellik teşkil etmektedir.

Türk ve dünya istihbarat tarihine katkı sağlayıcı bu Tarihçeyi hazırlayan Atatürk Araştırma Merkezi Üyesi Tarih Doktoru Erdal İlter'e ve kendisine yardım eden arşiv ekibimize, sabır ve titiz çalışmalarından dolayı teşekkür ederim.

Bu tarihçenin, Millî Emniyet Hizmetleri Riyâseti (M.E.H./ MAH) ile Türk İstihbarat Tarihi'ne ilgi duyan çevreler için gerçek bir kaynak kitap olarak yararlı olacağını umuyorum.

Ankara, Mayıs 2001

Şenkal ATASAGUN
Millî İstihbarat Teşkilâtı Müsteşarı