KRONOLOJİ

1913-1925:
 
17 Kasım 1913
:
Teşkilât-ı Mahsûsa'nın kuruluşu.
2-5 Kasım 1914
:
Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girişi.
30 Ekim 1918
:
Mondros Mütarekesi.
Ekim/Kasım 1918
:
Karakol Cemiyeti'nin kuruluşu.
13 Kasım 1918
:
İtilâf Devletleri savaş gemilerinin Dolmabahçe önlerine demir atmaları.
5 Aralık 1918
:
Hüsamettin Ertürk'ün Teşkilât-ı Mahsûsa'nın başına geçmesi ve Teşkilât'ın tasfiye edilmesi.
19 Mayıs 1919
:
Mustafa Kemal (Atatürk) önderliğinde Millî Mücadele'nin başlaması.
16 Mart 1920
:
İstanbul'un İtilâf Devletleri tarafından işgali.
23 Nisan 1920
:
TBMM'nin Ankara'da toplanması.
23 Eylül 1920
:
Hamza Grubu'nun kuruluşu.
27 Ekim 1920
:
Zabitân Grubu'nun kuruluşu.
11 Aralık 1920
:
İngiliz Ajanı Hintli Mustafa Sagir'in Mustafa Kemal (Atatürk)'e suikast yapmak için Ankara'ya gelişi.
18 Temmuz 1920
:
Askerî Polis Teşkilâtı'nın kuruluşu.
15 Aralık 1920
:
Hamza Grubu'nun Mücâhid Grubu adını alması.
Şubat (?) 1921
:
Yavuz Grubu'nun kuruluşu.
23 Şubat 1921
:
Mücâhid Grubu'nun Muhârip Grubu adını alması.
21 Mart 1921
:
Askerî Polis Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son vermesi.
1 Nisan 1921
:
Tedkik Heyeti Âmirlikleri'nin kuruluşu.
3 Mayıs 1921
:
Müsellâh Müdâfaa-i Millîye Grubu (M.M.)'nun TBMM Hükümeti tarafından resmen tanınması.
24 Mayıs 1921
:
Hintli Mustafa Sagir'in idam edilmesi.
31 Ağustos 1921
:
Muhârip Grubu'nun Felâh Grubu adını alması.
22 Haziran 1922
:
Tedkik Heyeti Âmirlikleri'nin faaliyetlerine son vermesi ve Ordu Müfettişlikleri'nin istihbarat görevini üstlenmesi.
1 Kasım 1922
:
Saltanat'ın kaldırılması.
Aralık 1922
:
Geçit Teşkilâtı Kumandanlığı'nın kuruluşu.
24 Temmuz 1923
:
Lozan Barış Antlaşması'nın imzalanması.
8 Ağustos 1923
:
Geçit Teşkilâtı'nın faaliyetlerine son vermesi.
4 Ekim 1923
:
Felâh Grubu'nun faaliyetlerine son vermesi.
5 Ekim 1923
:
M.M. (Mim Mim) Grubu'nun faaliyetlerine son vermesi.
29 Ekim 1923
:
Cumhuriyet'in kuruluşu.
3 Mart 1924
:
Hilâfet'in kaldırılışı.
20 Nisan 1924
:
Kanûni Esasî'nin kabulü.
17 Kasım 1924
:
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu.
13 Şubat 1925
:
Şeyh Said İsyanı'nın başlaması.
2 Eylül 1925
:
Tekke, Zaviye ve Türbeler'in kapatılışı.
25 Kasım 1925
:
Şapka Giyilmesi Hakkında Kanun'un kabulü.
26 Aralık 1925
:
Milletlerarası Takvim ve Saat Usulü'nün kabulü.
1926-1965:
6 Ocak 1926
:
Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H./MAH) Riyâseti' nin Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı olarak kuruluşu.
Ocak (Sonu) 1926
:
Albay Walther Nicolai'ın Ankara'ya gelişi.
Şubat (Başı) 1926
:
Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'nin Dış İstihbarat Bölümü'nü kurma çalışmalarının başlaması.
15 Şubat 1926
:
Mustafa Kemal (Atatürk)'e karşı düzenlenen İzmir Suikasti'nin ortaya çıkarılması.
18 Şubat 1926
:
İzmir Suikasti'ni müteakip Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum birgün elbet toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet pâyidar kalacaktır." sözlerini ifade etmesi.
16 Haziran 1926
:
M.E.H./MAH mensuplarının İstihbarat Kursu için Almanya'ya gidişleri.
10 Temmuz 1926
:
İstihbarat Kursu gören M.E.H./MAH mensuplarının İstanbul'a dönüşleri.
15 Eylül 1926
:
M.E.H./MAH mensuplarına İstanbul ve Ankara' da verilen İstihbarat Konferansları'nın başlaması.
Ekim 1926
:
Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'nde yapılanma çalışmalarının başlatılması.
Kasım 1926
:
M.E.H./MAH Riyâseti'nin Ulus'da Hacı Bayram Camii civarındaki Şehit Keskin Sokak, 14 Numaralı binaya taşınması.
15 Kasım 1926
:
M.E.H./MAH mensuplarına İstanbul ve Ankara'da verilen İstihbarat Konferansları'nın bitişi ve yapılanma çalışmalarının sürdürülmesi.
Kasım (Sonu) 1926
:
M.E.H./MAH'ın İç ve Dış İstihbarat Bölümleri'nin faaliyete geçmesi, yurt dışında Viyana, Tahran ve Kahire'de Temsilcilikler'in açılması.
19 Aralık 1926
:
M.E.H./MAH Riyâseti'nin kararnâme İle Başbakanlığa bağlanması.
25 Aralık 1926
:
Yarbay Şükrü Âli (Ögel) Bey'in, M.E.H./MAH'ın İlk Reisi olarak tayin edilmesi.
5 Ocak 1927
:
M.E.H./MAH'ın Müdâfaa (Kontr Espiyonaj) Bölümü'nün şeklen İçişleri Bakanlığına bağlanması.
6 Ocak 1927
:
Dönemin yöneticileri tarafından, 6 Ocak 1926 - 5 Ocak 1927 tarihleri arasındaki 1 yıllık dönemin M.E.H./MAH'ın kuruluşuna Hazırlık Dönemi olarak değerlendirilmesi ve İçişleri Bakanlığı'nın Tebligatı'nın yayınlanmasını takip eden 6 Ocak 1927 tarihinin MAH'ın kuruluş tarihi olarak kabul edilmesi.
29 Ocak 1927
:
M.E.H./M.A.H. Konya Merkezi'nin kuruluşu ve Antalya Merkezi'nin Konya'ya nakledilmesi.
Haziran 1927
:
M.E.H./M.A.H. Riyâseti'nin Işıklar Caddesi'ndeki Kemal Gedeleç Apartmanı'na taşınması; MAH Riyâseti'nin Merkezî Propaganda Şubesi'nin kapatılması.
26 Haziran 1927
:
Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nün uhdesinde bulunan, Yabancı Servisler'in Türkiye'de yürüttükleri Espiyonaj ve Komünizm Faaliyetleri'nin takibinin, İçişleri Bakanlığı tarafından M.E.H./M.A.H. Riyâseti'ne verilmesi.
8 Ekim 1927
:
Millî Mücadele döneminde ve 1926 yılında, ülkede bulunan şüpheli ve zararlı faaliyet sürdüren şahısların, Espiyonaj, Komünistlik ve Suikast Dosyaları'nın (Osmanlıca), Genelkurmay Başkanlığı'ndan 3 sandık halinde Riyâset'e intikal etmesi.
8 Şubat 1928
:
İçişleri Bakanlığı tarafından M.E.H./M.A.H.'ın Müdâfaa (KontrEspiyonaj) Talimatnâmesi'nin yayınlanması; Merkezler'deki MAH Âmirleri'ne verilmiş olan "Âsâyiş Müşâviri" unvanının kaldırılarak, bunlara "Müdâfaa Âmiri" unvanının verilmesi.
1928
:
İstanbul ve İzmir'de A (Espiyonaj) ve B (Kontr Espiyonaj Âmirlikleri yanında, Deniz Âmirlikleri'nin kurulması.
1928
:
M.E.H./MAH Konya Merkezi'nin lağvedilmesi; Kars Merkezi'nin önce Trabzon'a, sonra Erzurum'a nakledilmesi.
1 Kasım 1928
:
Harf İnkılâbı.
1929
:
M.E.H./MAH Samsun Merkezi'nin kapatılması.
1933
:
Rejim aleyhtarlığına karşı Bayburt ve Şebin Karahisar 'da Yuva Âmirlikleri'nin, Söke, Kuşadası, Gemlik, Mudanya, Milâs, Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Kaş'da Memurluklar'ın kurulması.
1934
:
MAH Riyâseti'nin Vakıflar Binası'na taşınması.
1935
:
M.E.H./MAH'ın vilâyetlerde "Merkez Âmirlikleri"nin kurulması.
1937
:
MAH Urfa Yuva Âmirliği'nin kurulması.
25 Mayıs 1937
:
MAH Reisi Şükrü Âli Ögel'in ara seçimle İstanbul Milletvekili olarak TBMM'ne girmesi.
1 Ağustos 1937
:
"Emniyet Baş Müfettişliği" unvanının ihdas edilmesi.
10 Kasım 1938
:
Atatürk'ün ölümü.
30 Haziran 1939
:
Hatay'ın Anavatan'a katılması.
1 Eylül 1939
:
İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması.
1940
:
MAH Van Memurluğu'nun kurulması.
7 Temmuz 1941
:
Şükrü Âli Ögel'in MAH Reisliği'nden istifa etmesi.
1 Ağustos 1941
:
Mehmet Naci Perkel'in MAH Reisi olarak tayin edilmesi.
1941
:
MAH Mardin Yuva Âmirliği'nin kuruluşu.
29 Haziran 1943
:
MAH Riyâseti'nin Kuruluşundaki gizliliğin kalkması.
1946
:
MAH Van Memurluğu'nun Yuva Âmirliği haline getirilmesi.
3 Eylül 1953
:
Behçet Türkmen'in MAH Reisi olarak tayin edilmesi.
1954
:
MAH Diyarbakır ve İzmir Merkezleri'nin Yuva Âmirliği haline getirilmesi.
17 Mart 1954
:
MAH Riyâseti'nin, Başvekâlet Kadro Cetveli'nden "Kanun Maddesi" metnine açık olarak geçmesi; Teşkilât'ın adı olan "Millî Emniyet Hizmeti"nin "Millî Emniyet Hizmetleri"ne dönüştürülmesi; Riyâset bünyesinde "Mütehassıs Müşavir" kadrosunun ihdas edilmesi.
1956
:
MAH Riyâseti'nin Merkezî İç Yapılanması'na başlanması.
27 Mart 1957
:
Emin Çobanoğlu'nun vekâleten MAH Reisliğine tayin edilmesi.
20 Kasım 1957
:
Hüseyin Avni Göktürk'ün MAH Reisi olarak tayin edilmesi.
1958
:
MAH Hakkâri Memurluğu'nun kurulması; Diyarbakır ve İzmir Yuva Âmirlikleri'nin tekrar Merkez Teşkilâtı haline getirilmesi.
21 Temmuz 1959
:
Ahmet Salih Korur'un vekâleten MAH Reisliğine tayin edilmesi.
21 Eylül 1959
:
Ahmet Celâlettin Karasapan'ın MAH Reisi olarak tayin edilmesi.
27 Mayıs 1960
:
Türk Silâhlı Kuvvetleri'nin ülke yönetimine el koyması.
3 Haziran 1960
:
Ziya Selışık'ın I. defa MAH Reisi olarak tayin edilmesi.
1959
:
MAH Elâzığ Yuva Âmirliği'nin kurulması.
17 Ocak 1961
:
Naci Aşkun'un MAH Reisi olarak tayin edilmesi.
1962
:
MAH Cizre Memurluğu'nun kurulması.
27 Ağustos 1962
:
Mehmet Fuat Doğu'nun MAH Reisi olarak tayin edilmesi.
29 Ağustos 1964
:
Ziya Selışık'ın II. defa MAH Reisi olarak tayin edilmesi.
17 Eylül 1964
:
MAH Mardin Yuva Âmirliği'nin lâğvedilerek Diyarbakır Merkezi'ne bağlanması.
22 Temmuz 1965
:
MAH Riyâseti'nin yerine Millî İstihbarat Teşkilâtı (MİT)'nın kurulması; Millî Emniyet Hizmetleri (MAH)'nin Başkanlık halinde Haber Toplama Ünitesi olarak MİT bünyesinde bırakılması.
1984
:
MAH Başkanlığı'nın 1984 yılındaki yeniden yapılanma döneminde kaldırılarak, görevlerinin İç ve Dış İstihbarat Başkanlıkları'na devredilmesi.