İÇİNDEKİLER

 


SUNUŞ

ÖNSÖZ

GİRİŞ: İSTİHBARATIN TANIMI VE İSTİHBARAT ÇARKI

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜRKLER'DE İSTİHBARAT
(Başlangıcından 1926 Yılına Kadar)
(ÖZET)

A. XIX. Yüzyıl Ortalarına Kadar Türkler'de İstihbarat

B. XIX. Yüzyıl Sonları ve XX. Yüzyıl Başlarında Türkler'de İstihbarat
1. II. Abdülhamit ve Yıldız İstihbarat Teşkilâtı (1880-1908)
2. Enver Paşa ve Teşkilât-ı Mahsûsa (1913-1918)
3. Mütareke ve Millî Mücadele Dönemlerinde Gizli Gruplar (1918-1922) ve İstihbarat (1923-1926)


İKİNCİ BÖLÜM
MİLLÎ EMNİYET HİZMETİ RİYÂSETİ (M.E.H./MAH)
(1927-1965)

A. Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'nin Kuruluşu ve İlk Yapılanma Çalışmaları (6 Ocak 1926)
1.
İstihbarat Teşkilâtı'na Duyulan İhtiyaç (1923-1926)
2. Riyâset'in Kuruluşu (6 Ocak 1926)
3. Dış İstihbarat Bölümü Kurma Çalışmaları (Şubat/Kasım 1926)
4. Riyâset Mensupları Almanya'da (16 Haziran-5 Temmuz 1926)
5. Konferanslar (Eylül/Kasım 1926)
6. Yapılanma Çalışmaları(Ekim/Kasım 1926)

B. Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'ne Resmîyet Kazandırılması (19 Aralık 1926)
1. M.E.H.'in Başbakanlığa Bağlanması (19 Aralık 1926)
2. İlk Hizmet Reisi'nin Tayin Edilmesi (25 Aralık 1926)

C. M.E.H. Riyâseti'nin Müdâfaa (Kontr Espiyonaj) Bölümü'nün Şeklen İçişleri Bakanlığı'na Bağlanması (5 Ocak 1927)
1. İçişleri Bakanlığı'nın Tebligatı (5 Ocak 1927)
2. 1927 Yılında Yapılan Değişiklikler
3. İçişleri Bakanlığı'nın Müdâfaa Talimatnâmesi (8 Şubat 1928)

D. Yapılanma Değişiklikleri, Kadro ve Bütçe, Yerleşme Durumu, M.E.H.'in MAH Rumûzu ile Telâffuz Edilmeye Başlanması (1928-1965)
1.
Yapılanma Değişiklikleri (1928-1965)
2. Riyâset'in Kadro ve Bütçesi
3. Riyâset'in Yerleşme Durumu
4. M.E.H.'in MAH Rumûzu İle Telâffuz Edilmeye Başlanması
5. Gizliliğin Kaldırılması (23 Haziran 1943; 9 Mart 1954)

E. Kuruluş, Yerleşme ve İntibak Dönemlerinde Karşılaşılan Güçlükler ve Gerçekleştirilen Operasyonlar
1. Karşılaşılan Güçlükler
2. Gerçekleştirilen Operasyonlardan Örnekler

a. Yıkıcı ve Bölücü Faaliyetlerle Mücadele
b. Ticarî İşletmelerin Devletleştirilmesinde Gösterilen Başarılar
c. Sınırlarımızın Tayininde ve Hatay'ın Anavatan'a Katılmasında MAH'ın Rolü
d. İkinci Dünya Savaşı Yıllarında ve Sonrasında Yabancı Servislere Karşı Verilen Mücadele

F. MAH'ın Millî İstihbarat Teşkilâtı(MİT)'na Dönüştürülmesi

G. Millî Emniyet Hizmeti Reisleri: Biyografileri ve Hizmet Süreleri
1. Şükrü Âli ÖGEL
2. Mehmet Naci PERKEL
3. Behçet TÜRKMEN
4. Emin ÇOBANOĞLU (Vekâlet)
5. Hüseyin Avni GÖKTÜRK
6. Ahmet Salih KORUR (Vekâlet)
7. Ahmet Celâlettin KARASAPAN
8. Ziya SELIŞIK
9. Naci AŞKUN
10. Mehmet Fuat DOĞU

KRONOLOJİ

BİBLİYOGRAFYA

EKLER

Telif Hakkı