EKLER

Nu.1 : İstihbarat Çarkı (Şema).

Nu.2 : II.Abdülhamid'in, Yıldız İstihbarat Teşkilâtı'nı hangi nedenlerle ve nasıl kurduğunu belirten ifadeleri (Belge).

Nu.3 : Teşkilât-ı Mahsûsa'nın kurucusu Enver Paşa (Fotoğraf).

Nu.4, 5 ve 6 : Teşkilât-ı Mahsûsa'nın ilk Başkanı Süleyman Askerî Bey (Fotoğraf).

Nu.7 ve 8 : İngiliz Ajanı Thomas Edward Lawrence (Fotoğraf).

Nu.9 ve 10 : Teşkilât-ı Mahsûsa'nın Arabistan Bölge Sorumlusu Kuşçubaşı Eşref (Fotoğraf).

Nu.11 : Karakol Cemiyeti'nin Başkanı Kara Vâsıf Bey(Fotoğraf).

Nu.12 : Karakol Cemiyeti'nin kurucularından Bahâ Said Bey (Fotoğraf).

Nu.13 : Karakol Cemiyeti'nin kurucuları (Fotoğraf).

Nu.14 ve 15 : İngiliz Ajanı Hintli Mustafa Sagir'in faaliyetleri ile ilgili 1 Aralık 1920 tarihli ve Fevzi (Çakmak) Paşa imzalı yazı (Belge).

Nu.16 : Hintli Mustafa Sagir'in İdam Kararnâmesi'nin sureti (Belge).

Nu.17 : "Yavuz Grubu" mühürlü ve 12 Mart 1337 (1921) tarihli şifreli rapor (Belge).

Nu.18 : İngiliz İstihbarat Teşkilâtı tarafından Anadolu'ya gönderilen ve Felâh Grubu tarafından elde edilen ajanların listesi (Belge).

Nu.19 : Mütâreke ve Millî Mücadele dönemlerinde kurulan Gizli Gruplar'ın mühürleri (Fotoğraf).

Nu.20 : İstihbarat konusu ile Ordu Müfettişlikleri'nin ilgilendiğini belirten 27 Kânun-ı evvel 341 (27 Aralık 1925) tarihli ve Mareşal Fevzi (Çakmak) imzalı yazı (Belge).

Nu.21 : Erkân-ı Harbiye Umûmiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmak (Fotoğraf).

Nu.22 : Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'nin 6 Ocak 1926 tarih ve 10152 sayılı kuruluş emri (Belge).

Nu.23 : Albay Walther Nicolai'ın Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa'ya yazdığı 18 Ocak 1927 tarihli mektubun tercümesinin birinci ve son Sayfaları (Belge).

Nu.24 : Albay Walther Nicolai (Fotoğraf).

Nu.25 : Mareşal Fevzi (Çakmak) Paşa'nın, Walther Nicolai'ın durumu ile ilgili Başvekâlet'e yazdığı 30 Ocak 1927 tarihli yazının birinci ve son Sayfaları (Belge).

Nu.26 : MAH Reisi Şükrü Âli Ögel'in "Millî Emniyet Hizmeti Nasıl Kuruldu ?" başlıklı yazısı (Makale).

Nu.27 : Şükrü Âli Ögel'in Boğazlar Komisyonu'nda görevli olduğunu ve Erkân-ı Harbiye Mektebi'ne tayin edildiğini belirten 8 Ağustos 341 (8 Ağustos 1925) tarihli ve Fevzi (Çakmak) imzalı yazı (Belge).

Nu.28, 29, 30, 31 : Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'nin Ekim/Kasım 1926 yapılanma çalışmaları (Şema).

Nu.32 : İcrâ Vekilleri Hey'eti (Bakanlar Kurulu)'nin, M.E.H. Riyâseti'nin kuruluşuna resmiyet kazandıran 19 Aralık 1926 tarihli Kararnâmesi (Belge).

Nu.33 : İlk MAH Reisi Şükrü Âli (Ögel) Bey'in, Millî Mücadele yıllarında Genelkurmay Heyeti ile çekilmiş fotoğrafı.

Nu.34 : Şükrü Âli (Ögel) Bey'in, M.E.H.'in ilk Reisi olarak tayin edilmesine Ait 25 Aralık 1926 tarihli Kararnâme (Belge).

Nu.35 : Şükrü Âli (Ögel) Bey'in, M.E.H. Reisliği'ne tayin edildiğinin, Dâhiliye, Hâriciye ve Müdâfaa-i Milliye Vekâletleri ile Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyâseti'ne ve kendisine Başvekil İsmet (İnönü) Bey tarafından bildirildiğini belirten 27 Aralık 1926 tarihli yazı (Belge).

Nu.36 : Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyâseti'nden, M.E.H. Riyâseti'ne 3 sandık halinde teslim edilen belgelerin listesi (Belge).

Nu.37 : İstiklâl Caddesi üzerindeki MAH binaları (Fotoğraf).

Nu.38 : İstiklâl Caddesi üzerindeki Vakıflar binası (Fotoğraf).

Nu.39 : Millî Emniyet Hizmeti Riyâseti'nin 1927-1931 yıllarında kullandığı rumûzlar (Fotoğraf).

Nu.40 : M.E.H. Riyâseti'ne, Dış Makamlar ile Merkezler'den gelen yazılarda kullanılan hitap şekilleri, M.E.H. ve MAH rumûzlu örnek belgeler.

Nu.41 : 23 Haziran 1943 tarih ve 4443 sayılı Başvekâlet Teşkilât Kanunu (Belge).

Nu.42 : 9 Mart 1954 tarih ve 6330 sayılı Başvekâlet Teşkilât Kanunu (Belge).