BİBLİYOGRAFYA

Abdülhamid'in Hatıra Defteri (Belgeler ve Resimlerle), yay.haz. ve sadeleştiren: İsmet Bozdağ, İstanbul 1975.

Arif Cemil, I. Dünya Savaşı'nda Teşkilât-ı Mahsûsa, İstanbul 1997.

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri (1918-1937), 3.Baskı, Toplayan: Nimet Arsan, Ankara 1981.

Aydın, Mesut, "Hamza Grubu", Atatürk Yolu, Sayı:3 (Mayıs 1989), s. 371-394.

__________, Millî Mücadele Dönemi'nde TBMM Hükümeti Tarafından İstanbul'da Kurulan Gizli Gruplar ve Faaliyetleri, İstanbul 1992.

__________, "Millî Mücadele Yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Lehinde İstanbul'da Faaliyet Gösteren Gizli Bir Grup: Zabıtan Grubu (27 Ekim 1920-20 Eylül 1921), Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi (OTAM), Sayı:1 (Haziran 1990), s.11-27.

Balcıoğlu, Mustafa, "Kendi Belgeleriyle Teşkilat-ı Mahsusa Yahut Umuru Şarkiye Dairesi," Türk Dünyası Tarih Dergisi, Sayı:67 (Temmuz 1992), s.24-28.

Bıyıklıoğlu, Tevfik, Trakya'da Millî Mücadele, I.Cilt, 2.Baskı, Ankara 1987.

Birinci Dünya Harbinde Türk Harbi: Irak-İran Cephesi (1914-1918), III.Cilt, I.Kısım, Ankara 1979.

Çukurova, Bülent, Kurtuluş Savaşında Haberalma ve Yer altı Çalışmaları, Ankara 1994.

Ercan, Yavuz, Osmanlı İmparatorluğu'nda Bulgarlar ve Voynuklar, Ankara 1989.

Ertürk, Hüsamettin, İki Devrin Perde Arkası, İstanbul 1996.

Fesch, Paul, Abdülhamid'in Son Günlerinde İstanbul, çev., Erol Üyepazarcı, İstanbul 1999.

Gazî Mustafa Kemal (Atatürk), Nutuk-Söylev, 1919-1920, I.Cilt, 3.Baskı, Ankara 1989.

Gündağ, Nevzat, 1913 Garbî Trakya Hükümet-i Müstakîlesi, Ankara 1987.

Kılıç Ali, İstiklâl Mahkemesi Hatıraları, İstanbul 1997.

Kocatürk, Utkan, Doğumundan Ölümüne Kadar Kaynakçalı Atatürk Günlüğü, Ankara 1999.

Kuşçubaşı, Eşref, Hayber'de Türk Cengi, yay.haz., Philip H. Stoddard-H. Basri Danışman, İstanbul 1997.

MİT Özel Arşiv Belgeleri.

12 Numaralı Mühimme Defteri (1570-1572), I-II, Ankara 1996.

Ögel, Şükrü Âli, "Millî Emniyet Hizmeti Nasıl Kuruldu ?", Türk Kültürü, Sayı:128 (Haziran 1973), s.605-606.

Pehlivanlı, Hamit, Kurtuluş Savaşı İstihbaratı'nda Askerî Polis Teşkilâtı, Ankara 1992.

__________, Kurtuluş Savaşı İstihbaratı'nda Tedkik Heyeti Âmirlikleri, Ankara 1993.

__________, "Mudanya Mütarekesi ile Lozan Antlaşması Arasında Ankara Hükümeti'nin İngiliz İşgal Birliklerini Kontrolü ve Geçit Teşkilâtı", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı:32 (Temmuz 1995), s.441-475.

__________, "Teşkilât-ı Mahsûsa Türk Modern İstihbaratçılığının Başlangıcı mı ?", Osmanlı, 6.Cilt, Ankara 1999, s.285-294.

Resmî Gazete : 29 Haziran 1943 tarih ve 5442 sayı.

Resmî Gazete : 17 Mart 1954 tarih ve 8660 sayı.

Resmî Gazete : 22 Temmuz 1965 tarih ve 12055 sayı.

Resmî Gazete : 3 Kasım 1983 tarih ve 18210 sayı.

Stoddard, Philip H. Teşkilât-ı Mahsûsa, çev., Tansel Demirel, İstanbul 1993.

Tevetoğlu, Fethî, Millî Mücadele Yıllarındaki Kuruluşlar, Ankara 1988.

Tunaya, Tarık Zafer, Türkiye'de Siyasî Partiler, 1859-1952, İstanbul 1952.

__________, Türkiye'de Siyasal Partiler, 3.Cilt, İstanbul 1989.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "1908 Yılında İkinci Meşrutiyetin Ne Suretle İlân Edildiğine Dair Vesikalar", Belleten, Sayı:77 (Ocak 1956), s.103-174.