MİT KARİYER MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI KARİYER SAYFASI

İSTİHBARAT SÖZLÜĞÜ

MİT’in faaliyet alanlarına yönelik terim ve kavramlar...

Güvenlik soruşturması:Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat birimlerinde ilişiğinin bulunup bulunmadığının, adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde yer alıp almadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteneğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmak suretiyle saptanması ve değerlendirilmesi.


Haber:İstihbarat elde edilmesinde kullanmak amacıyla toplanan ham (işlenmemiş) bilgi.


Haber kıymetlendirme:Haberin istihbarat değerinin, alındığı kaynağın güvenirliğinin ve doğruluk derecesinin saptanması.


Haber toplama:Çeşitli hedeflere ilişkin açık ve kapalı kaynaklardan haber ve bilgi derlenmesi.


İstihbarat:Devlet tarafından belirlenen ihtiyaçlara yönelik olarak çeşitli kaynaklardan derlenen haber, bilgi ve dokümanların işlenmesi sonucunda elde edilen ürün.


İstihbarat çarkı:İstihbarat ihtiyaçlarının tespiti, istihbarat toplama çalışmalarının yönlendirilmesi, haberin toplanması ve işlenmesi, istihbaratın yayımı ve kullanılması evrelerinden oluşan sistem.


İstihbarata karşı koyma:Bir ülkenin yabancı devlet, istihbarat servisi, kurum/kuruluş ve şahıslar tarafından kendisine karşı yürütülen casusluk faaliyetlerini tespit ve engelleme çalışması.


M.E.H./MAH:Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H./MAH) Riyaseti, 6 Ocak 1926 tarihinde Fevzi Çakmak’ın yazılı emriyle 5 ilde şubesi bulunan, Ankara merkezli küçük bir askerî teşkilât olarak hayata geçirildi. M.E.H. Riyaseti, Bakanlar Kurulu kararı ve yapılanma çalışmalarının ardından 6 Ocak 1927 tarihinde etkin şekilde çalışmaya başladı. Bu tarih, Millî İstihbarat Teşkilâtı’nın resmî kuruluşu kabul edilir.


MİT personeli:2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu’nun 2’nci maddesinin (c) fıkrasında belirtilen personel.


Sinyal istihbaratı:Haberleşme ve radar sinyallerinin yakalanarak analiz edilmesi sonucunda üretilen istihbarat.


Teknik istihbarat:Her türlü teknik usul, araç ve sistemleri kullanmak suretiyle bilgi, belge, haber ve verilerin toplanması ve analiz edilmesi sonucunda üretilen istihbarat.