English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
AÇIKLAMA
30.03.2002

KONU: T.B.M.M. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nca oluşturulan Alt Komisyon üyelerinin MİT Müsteşarlığı'nı ziyaretleri.

22 Mart 2002 tarihinde, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nı ziyaret ederek, Müsteşar Şenkal ATASAGUN ve ilgili uzmanlarla görüşmelerde bulunan Alt Komisyon üyelerine atfen veya Komisyonun Sayın üyeleriyle bağlantı kurulmadan, yapılan görüşmelerle ilgili olarak, basın organlarında, kamuoyunda yanlış izlenim bırakılabilecek bazı haber ve yorumlara yer verildiği müşahade edilmiştir.

Alt Komisyon'un üstlendiği görevin hassasiyeti ve önemi sebebiyle, yapılan istişari görüşmelerin genel çerçevesi içerisinde Sn. Başbakan'ın onayı alınarak bazı açıklamalar yapılmasında zaruret görülmüştür.

1. T.B.M.M. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı'nın 14 Mart 2002 tarihli ve "Telefon Dinleme ile ilgili bilgi alma" konulu yazıları üzerine, 18 Mart 2002 tarihinde Sn. Başbakan'ın olurları alınarak, 22 Mart 2002 tarihinde, MİT Müsteşarlığı Karargahında, Sayın Komisyon üyeleri ile bir görüşme yapılmıştır.

2. Sayın Komisyon üyeleri, MİT Müsteşarı ile makamında kısa bir görüşme yapmalarını müteakip, ilgili MİT uzmanları tarafından istekleri çerçevesinde bilgilendirilmişlerdir.

3. MİT Müsteşarı açıklamalarında; Teşkilât olarak haberleşme özgürlüğüne verilen önemi vurgulamış, tehditler karşısında tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi elektronik istihbaratın ehemmiyeti üzerinde durmuş, ancak konunun hukuki alt yapısının oluşturulmasındaki zarurete işaret ederek, bu konudaki yasal boşluklara değinmiştir. Ayrıca, MİT Müsteşarlığı'nın hazırlanmasında öncülük ettiği ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların koordineli çalışmaları ile Ağustos 1998 tarihinde tamamlanan "Telekomünikasyon Hizmetlerinden İstihbarat Elde Edilmesine Dair Kanun Tasarısı"nın Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü'nde bulunduğunu belirterek, bu tasarının yasalaştırılmasının yararlı olacağını ifade etmiştir.

MİT Müsteşarı, elektronik istihbaratın yanısıra, gelişmiş batılı ülkelerde görüldüğü şekilde, hukuki alt yapılarının oluşturulması ve çeşitli istismarları önleyebilecek denetim mekanizmalarının kurulabilmesi halinde, Millî İstihbarat Teşkilâtı'nın Meclis denetimine açık olmasından her zaman memnuniyet duyulacağını ifade etmiştir.

MİT Müsteşarı Sayın Komisyon üyeleri ile kısa süreli görüşmesi içerisinde, teknik konularda herhangi bir beyanda bulunmamıştır.

4. Sayın Komisyon üyelerinin, ilgili uzmanlarla yaptıkları görüşmelerde;

a. Elektronik istihbarat,
b. Ülkemiz mevzuatındaki hukuki yapı ile bu konudaki boşluklar,
c. Avrupa Birliği ülkelerindeki yasal durum,

konularında bilgilendirme yapılmış ve bu çerçevede yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır.

Ayrıca, haberleşme özgürlüğünün Anayasal güvencesi çerçevesinde, istihbarat kuruluşlarının kaçınılmaz ihtiyaçlarının karşılanmasında, hukuki yetki ve sorumluluklarının şekillendirilmesinin önemi üzerinde, karşılıklı bilgi teatisinde bulunulmuştur.

5. Görüşmelerde, bahsekonu hususların zorunlu kıldığı hukuki altyapı ihtiyaçlarının tamamlanması süreci içinde, her kesimin olması gereken duyarlılığı göstermelerinin önemi vurgulanmıştır.MİLLÎ İSTİHBARAT TEŞKİLÂTI
MÜSTEŞARLIĞI