INDEKS

-A-

A Âmirleri, 27, 28, 39.
A Âmirliği, 27, 41.
A Servisi Şefliği, 42.
A Şubesi, 26, 27, 47.
Abdülaziz (Sultan), 6.
Abdülhamid (Sultan), VII, 7, 8.
Abdülmecid (Sultan), 6. 7.
Adalet Bakanlığı, 56.
Adana, 19, 20. 27. 41.
Adana Merkez Şefliği, 42.
Adana Mıntıkası, 27.
Adapazarı, 13.
Afganistan, 9.
Afrika, 10.
Afyonkarahisar, 57.
Ahraz, 10.
Akdeniz, 49, 51.
Ali Bey Başhampa, 8.
Alman, 9, 11, 51.
Alman Büyükelçiliği, 51.
Alman Genelkurmay İstihbarat Servisi, 22.
Alman Gizli Servisi, 51.
Alman Hükümeti, 51.
Alman Servisi, 25.
Almanlar, 9, 49, 51.
Almanya, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 51.
Amerika Birleşik Devletleri, 51.
Anadolu, 11, 12, 13, 14, 15.
Anadolu Ajansı, 17, 44.
Anadolu Beylerbeyi, 6.
Anadolu Ordusu, 12.
Ankara, 13, 14, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 31, 35, 36, 39, 41, 57.
Ankara Hukuk Fakültesi, 56, 57.
Ankara Hükümeti, VII, 14.
Ankara İstiklâl Mahkemesi, 13.
Ankara Merkez Şefliği, 42.
Ankara Merkezi, 27, 41, 43.
Ankara Mıntıkası, 27.
Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi, 56.
Antalya, 27.
Antalya Merkezi, 27, 37.
Antalya Mıntıkası, 27.
Apak, Hüseyin Rahmi, 24.
Arabistan Bölge Sorumluluğu, 9.
Artvin, 9.
Âsâyiş Müşâviri, 38, 39.
Askerî Nigâhban, 13.
Askerî Polis Teşkilâtı (Ayn-Pe), 11, 15.
Aşkun, Naci, 58, 60.
Atatürk, bkz., Mustafa Kemal Paşa.
Atatürk İnkılâpları, 17.
Avrupa, 7, 17.

-B-

B Âmirleri, 27, 39.
B Âmirliği, 27, 41.
B Servis Şefliği, 42.
B Şubesi, 26, 27, 47, 48.
Bağdat Büyükelçiliği, 55.
Bahâ Said Bey, 12.
Bahriye Vekili, 29, 30.
Bakanlar Kurulu, 8, 28, 30, 32, 34, 46.
Bakanlar Kurulu Kararnâmesi, 45, 47.
Balkan Savaşı,8, 54.
Balkanlar, 6, 51.
Bandırma Vapuru, 11.
Baron C..., 6.
Başbakanlık, 44.
Başbakanlık Müsteşarlığı, 57.
Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, 30, 32, 34.
Başvekâlet, 26, 46.
Başvekâlet Kalem-i Mahsûs Müdüriyeti, 29, 31, 33.
Başvekâlet Teşkilâtı Hakkında Kanun, 46.
Batı Cephesi, 54.
Batı Cephesi Kurmay Heyeti, 53
Batı Trakya Türk Cumhuriyeti, 10.
Bayburt Yuva Âmirliği, 43.
Bazna, Elyasa, bkz., Çiçero.
Behiç Bey (Erkin), 29, 30.
Belçikalılar, 49.
Berlin, 10, 17, 24.
Berlin Hukuk Fakültesi, 56.
Beyoğlu, 11.
Bingazi, 9.
Birinci Dünya Savaşı, 9, 10, 11, 17, 22, 25, 54.
I.Ordu Komutanlığı, 16.
Bodrum Memurluğu, 43.
Boğazlar Komisyonu, 23, 53.
Bolşevikler, 12.
Brüksel,7.
Bulgaristan, 39.

-C-

C Şubesi, 26, 27, 28, 37, 47.
Cenevre, 7.
Cenevre Hukuk Fakültesi, 56.
Cinivis Efendi, 6.
Cizre Memurluğu, 43.
Cumhuriyet, V, VII, VIII, 16, 18, 48, 53, 54.
Cumhuriyet Hükümeti, 49.

-Ç-

Çalışma Bakanlığı, 56.
Çankaya Köşkü, 51.
Çaşıt (Çaşut), 5.
Çiçero, 51.
Çobanoğlu, Emin, 55, 56, 60.

-D-

D Şubesi, 27, 28, 47.
Deniz Âmirlikleri, 41.
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu, 53.
Devlet İstihbaratı, 1.
Dış Merkezler, 40, 42.
Dış İstihbarat Başkanlığı, 53.
Dış Temsilcilikler, 23.
Dışişleri Bakanlığı, 26, 27, 32, 40, 43, 50.
Diyarbakır, 19, 20, 27, 41.
Diyarbakır Merkezi, 43.
Diyarbakır Merkez Şefliği, 42.
Diyarbakır Mıntıkası, 27.
Diyarbakır Yuva Âmirliği, 41.
Doğu Anadolu, 48.
Doğu, Mehmet Fuat, 59, 60.
Dolmabahçe, 11.
Dresden, 24.
Düyûn-i umûmiye, 49.

-E-

EHUR İstihbarat Dairesi, 18, 31, 37.
Elâzığ Yuva Âmirliği, 43.
Emniyet Başmüfettişliği, 40.
Emniyet Genel Müdürlüğü, 26, 35, 36, 37, 43, 47.
Emniyet Müfettişi, 39.
Enver Paşa (Harbiye Nazırı), VII, 8, 9, 10.
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye, 13.
Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Riyâse-ti, 14, 15, 16, 18, 19.
Ermeniler, 48.
Ermenilik,18.
Ertürk, Hüsamettin, 8, 10, 11, 15.
Erzurum, 12, 41.
Erzurum Kongresi, 12.
Erzurum Merkezi, 43.
Erzurum Merkez Şefliği, 42.
Espiyonaj, 5, 6, 8, 17, 18, 26, 27, 37, 39, 40, 41, 42, 47.
Eyyubîler, 5.

-F-

Faşist Propagandası, 49.
Felâh Grubu, 11, 14.
Ferhâd Grubu, 11, 15.
Ferid Paşa (Damad), 14.
Fethiye Deniz Grubu, 11, 15.
Fethiye Memurluğu, 43.
Fevzi Paşa (Çakmak), 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 31, 45.
Fransız Gizli Polis Teşkilâtı, 6.
Fransızlar, 50.
Fuat Bey (Balkan), 40.

-G-

G Servisi Şefliği, 42.
Garp Cephesi Komutanlığı, 15.
Gazneliler, 5.
Geçit Teşkilâtı Kumandanlığı, 11, 16.
Gemlik Memurluğu, 43.
Gençlik Parkı, 44.
Genelkurmay Başkanlığı, 14, 20, 26, 40, 44, 50.
Genelkurmay Teftiş Heyeti Üyeliği, 59.
Giresun, 43.
Göktürk, Hüseyin Avni, 56, 60.
Göktürkler, 5.
Gizli Gruplar, 11, 16.
Güvenlik, 41, 42.


-H-

Hacı Bayram Camii, 27, 28, 44.
Hakkâri Memurluğu, 43.
Hamburg, 24.
Hamza Grubu, 11, 12, 14.
Harf İnkılâbı, 45.
Hariciye Vekâleti, 22, 24.
Harizmşahlar, 5.
Harp Akademisi, 23, 24.
Harp Okulu, 53, 54, 55, 58, 59.
Hatay, 50.
Hatay Meselesi, 50.
Heyet-i Temsiliye, 12.
Hilâfet, 48.
Hindistan, 9, 54.
Hizmet Reisliği, 57, 58.
Hoybun Cemiyeti, 48.
Hopa, 9.
Hudud Komutanlıkları, 35.
Hunlar, 5.

-I-

Irak Cephesi, 54.
Işıklar Caddesi, 37, 44, 48.

-İ-

İcra Vekilleri Hey'eti, 29, 33.
İç İstihbarat Başkanlığı, 53.
İç Merkezler, 40.
İdarî İşler Şefliği, 42.
İçişleri Bakanlığı, 26, 32, 35, 36, 37, 40, 43.
İhsan Bey (Eryavuz), 29, 30.
İkamet Elçilikleri, 6.
İkinci Dünya Savaşı, 43, 50, 51, 52.
İmalât-ı Harbiye Grubu, 11, 15.
İnebolu, 12.
İngiliz, 9, 12, 14, 16.
İngiliz Büyükelçiliği, 51.
İngiliz Muhibleri Cemiyeti, 12
İngilizler, 9, 10, 13, 50, 54.
İngiltere, 51.
intelligence, 1.
İran, 9.
İran Seferi, 9.
İsmet Paşa (İnönü), 29, 30, 31, 32, 48.
İstanbul, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 31, 41, 49, 51, 53, 54, 59.
İstanbul Hukuk Fakültesi, 56.
İstanbul Merkez Şefliği, 42.
İstanbul Mıntıkası, 27.
İstihbarat, birçok yerde.
İstihbarat Çarkı, 1, 2, 3.
İstihbarat Heyeti, 26.
İstihbarat Servisleri, 35, 50.
İstihbarat Şubeleri, 16, 21.
İstihbarat Teşkilâtı, V, 7, 8, 17, 38, 53.
İstiklâl Caddesi, 44.
İtilâf Devletleri, 11, 12.
İttihad ve Terakki, 7, 10.
İttihad ve Terakki Cemiyeti, 7.
İttihad ve Terakki Hükümeti, 10.
İzmir, 19, 20, 27, 39, 41, 50.
İzmir Merkez Şefliği, 42.
İzmir Merkezi, 41, 43.
İzmir Mıntıkası, 27.
İzmir Müstahkem Mevki Kumandanlığı, 21.
İzmir Suikastı, 17.
İzmir Yuva Âmirliği, 41.
İzzet Paşa (Müşir; Bahriye Nazırı), 11.

-J-

Jandarma Genel Komutanlığı, 26, 35, 36, 43, 48.
Jurnal, 8.
Jurnalcilik, 7.
Jön Türkler, 7.

-K-

K Servisi Şefliği, 42.
Kafkasya, 9.
Kahire, 7, 28, 43.
Kapitülâsyon, 49.
Kara Vâsıf Bey, 12.
Karadeniz Bölgesi, 49.
Karahanlılar, 5.
Karakol Cemiyeti, 11, 12.
Karasapan, Ahmet Celâlettin, 57, 60.
Karargâh Şubeleri, 48.
Kars, 19, 20, 27.
Kars Merkezi, 41.
Kars Mıntıkası, 27.
Kaş Memurluğu, 43.
Kavaklıdere Farabi Sokak, 44.
Kemal Bey (Yarbay), 13, 24, 27, 48.
Kemal Gedeleç Apartmanı, 37, 44.
Kerimî Grubu,11, 15.
Kırşehir, 58.
Kızıl Lazistan, 49.
Kocaeli Müstahkem Mevki Kumandanlığı, 21.
Kolordu Kumandanlıkları, 21.
Komünist Partisi, 48.
Komünizm, 18, 37, 42.
Kontr Espiyonaj, 1, 18, 26, 27, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 47, 51.
Kontr Komünizm, 41.
Kontr Terör, 1.
Konya Merkezi, 37, 41.
Korur, Ahmet Salih, 56, 57, 60.
Kuruçeşme, 10.
Kuruluş Kararnâmesi, 28, 35.
Kuşadası Memurluğu, 43.
Kuşçubaşı Eşref, 9, 10.
Kut-ül-Ammara, 54.
Kürtçüler, 48.
Kürtçülük, 18.

-L-

Lawrence, Thomas Edward, 9.
Lizbon Büyükelçiliği, 59.
Londra, 7, 17.
Lozan Barış Antlaşması, 16, 17.
Lozan Barış Görüşmeleri, 16.

-M-

Mahmut Esat Bey (Bozkurt), 29, 30.
Makedonya, 7, 10.
Mardin Yuva Âmirliği, 43.
Marmaris Memurluğu, 43.
Martolos, 5.
Mavroyani Paşa, 7.
Meclis-i Vükelâ, 8.
Medine, 57.
Mehmet Nuri Bey (Binbaşı), 27.
M.Abdülhalik Bey (Renda), 29, 30.
M.Cemil Bey (Uybadın), 22, 29, 30, 35, 36, 48.
Memlûklar, 5.
Memurluklar, 39, 40.
Merkez Âmiri, 39.
Merkez Âmirleri, 39.
Merkez Âmirlikleri, 39, 45.
Merkez Komutanlığı, 44.
Merkez Şefliği, 42.
Merkez Şeflikleri, 42
Merkez Teşkilâtı (Şefliği), 41.
Merkezî Servis Şeflikleri, 42.
Merkezler, 27, 28, 38, 39, 40, 43, 47, 48.
Meşrutiyet (II.), 7.
Mevki-i Müstahkem Kumandanlıkları, 21.
Mıntıka Âmirleri, 27.
Mıntıka Âmirliği, 27.
Mıntıka Âmirlikleri, 27, 28.
Mıntıka (Bölge) Merkezleri, 35, 36.
Mısır, 10.
Milâs Memurluğu, 43.
Millî Âmâle Hizmet, 45.
Millî Âsâyiş Hizmeti, 45.
Millî Emniyet Hizmeti Âmirleri, 38.
Millî Emniyet Hizmeti (M.E.H.) Ri-yâseti, birçok yerde.
Millî Emniyet Hizmeti Şubeleri, 21.
Millî Güvenlik Politikası,1, 52.
Millî Güvenlik Politikaları, 1, 2.
Millî İstihbarat, 1.
Millî İstihbarat Teşkilâtı, V, VIII, 52, 53.
Millî İstihbarat Teşkilât Kanunu, 47, 52.
Millî Mücadele, VII, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 37, 40, 53, 57.
Millî Ordu, 54.
Millî Savunma Bakanlığı, 21, 32, 43, 47.
Mondros Mütarekesi, 10, 11, 17.
Muâvenet-i Bahriye Grubu, 11, 15.
Mudanya Memurluğu, 43.
Muhârip Grubu,11, 14.
Muhittin Raşit Bey, 27.
Mussolini, 49.
Mustafa Bey (Muğlalı), 12, 13, 14.
Mustafa Kemal Paşa (Atatürk), 11, 12, 13, 17, 18, 28, 29, 30, 31, 32, 45, 48, 50, 51.
Mustafa Necati Bey, 29, 30.
Mustafa Paşa (yer), 55.
Mustafa Rahmi Bey (Köken), 29, 30.
Mustafa Sagir (Hintli), 12, 13.
Müşavir, 42.
Mücâhid Grubu, 11, 14.
Müdâfaa, 26, 27, 35, 37, 47.
Müdâfaa Âmiri, 39.
Müdafaa-i Milliye, 13.
Müdâfaa-i Milliye Vekâleti, 21, 31.
Müdâfaa Şubesi, 37, 38, 39.
Müdâfaa Talimatnâmesi, 37.
Mühimme Defterleri, 6.
Münih, 24.
Müsellâh Müdâfaa-i Millîye Grubu (Mim Mim), 11, 15.
Mütehassıs Müşavir, 47, 56.

-N-

Nâmık Grubu, 11, 15.
NATO, 55.
Nicolai, Walther (Albay), 22, 23, 24, 25, 26, 28.
Niğde, 56.

-O-

Onuncu Kafkas Fırkası, 13.
Ordu Kurmay Başkanlıkları, 16.
Ordu Müfettişliği, 21.
Ordu Müfettişlikleri, 16, 19, 20, 21.
Ordu Müfettişlikleri İstihbarat Şubeleri,VII, 16.
Orta Asya, 5, 9.
Orta Doğu, 8, 9, 10.
Osmanlı, 9.
Osmanlı Devleti, 6, 7, 8, 11.
Osmanlı Hanedanı, 48.
Osmanlı Harbiye Nezareti, 9.
Osmanlı İmparatorluğu, 6, 8, 10.
Osmanlıca, 37, 45.
Osmanlılar, 5, 6.

-Ö-

Ömer Naci Bey, 9.
Örtülü Ödenek Saymanlığı, 44.

-P-

Padişahlar, 6.
Papen, Franz von, 51.
Paris, 7,17.
Paris Siyasal Bilgiler Okulu, 57.
Perkel, Mehmet Naci, 54, 55, 60.
Priştine, 51.
Propaganda, 26, 35, 36, 47.

-R-

Rauf (Orbay) Bey, 9.
Recep Bey (Peker), 29, 30.
Refik Bey (Saydam), 29, 30, 54.
Resmî Gazete, 46.
Riyâset-i Cumhur, 29.
Roma Askerî Ataşeliği, 58.
Rum, 6, 7.
Rum Patrikhanesi, 49.
Rumeli Beylerbeyi, 6.
Rumluk, 18.
Ruslar, 9.

-S-

Sabri Bey (Toprak), 29, 30.
Saltanat, 48.
Salzburg, 24.
Samim İsmet Bey, 27.
Samsun, 11, 27, 39.
Samsun Merkezi, 27, 43.
Samsun Mıntıkası, 27.
Sarıyar, 13.
Savaş Propagandası Sergisi, 24.
Selışık, Ziya, 58, 60.
Selçuklular, 5.
Selim Bey, 27.
Serez, 55.
Sınaî Kalkınma Bankası, 56.
Sırplar, 10, 51.
Sivas Kongresi, 12.
Söke Memurluğu, 43.
Stockholm Büyükelçiliği, 55.
Süleyman Askerî Bey, 8.

-Ş-

Şahap Bey, 27.
Şebin Karahisar Yuva Âmirliği, 43.
Şehit Keskin Sokak, 28, 44.
Şevket Bey (Galatalı), 12.
Şeyh Esseyid Şerif Ahmed Es-Sünu-sî, 9.
Şeyh Said, 48.
Şeyh Said İsyanı, 48.
Şükrü Âli Bey (Ögel), 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 48, 53, 54, 60.
Şükrü Bey (Kaya), 37, 48.
Şükrü Bey (Yenibahçeli), 12.

-T-

Tahran, 28, 43.
Tahsîsât-ı Mestûre Muhâsipliği, 44.
Talât Paşa, 12.
Tankut, Hasan Reşit, 24.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 57.
Tarhan, Abdülhak Hamit, 54.
Tebriz, 10.
Tedkik Heyeti Âmirlikleri, 11, 15, 16.
Teknik Destek, 26, 40, 41, 47.
Teknik Servis Şefliği, 42.
Teşkilât-ı Mahsûsa, VII, 8, 9, 10, 11, 40.
Teşkilât Nizamnâmesi, 26.
Teşkilât Reisliği, 54.
Tevfik Rüştü Bey (Aras), 22, 29. 30.
Timurlular, 5.
Topkapı Askerî Rüştiyesi, 57.
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 57.
Trabzon, 9.
Trabzon Merkezi, 41.
Trakya, 10, 16, 39.
Türk, VI, VIII, 11, 52.
Türk Devleti, 17.
Türk Silâhlı Kuvvetleri, 54, 55, 58, 59.
Türkiye, V, VII, 10, 17, 22, 24, 25, 26, 28, 41, 51, 52.
TBMM, 14.
TBMM Hükümeti, 15,
Türkiye Cumhuriyeti, 17, 19, 20, 29, 30, 31, 33, 34.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, V, 38, 53.
Türkler, VII, 5, 7.
Türkmen, Behçet, 55, 60.

-U-

Ulus (semt), 44.
Umûm Âlem-i İslâm İhtilâl Teşkilâtı, 10.
Umûr-u Şarkiye Dairesi, 8.
Urfa Yuva Âmirliği, 43.
Uygurlar, 5.

-Ü-

Üsküdar, 12.

-V-

Vakıflar Binası, 44.
Van, 43.
Van Memurluğu, 43.
Van Yuva Âmirliği, 43.
Viyana, 24, 28, 43.
Voynuk, 6.

-Y-

Yakın Doğu, 9.
Yavuz Grubu, 11, 13, 14.
Yavuz Sultan Selim, 13.
Yıldız (semt), 24.
Yıldız İstihbarat Teşkilâtı, VII, 7, 8.
Yugoslavya, 51.
Yusuf Şetvan Bey, 9.
Yunan, 14.
Yunanistan, 39.
Yunanlılar, 10, 15.
Yuva Âmirlikleri, 43
Yuvalar, 39, 40.

-Z-

Zengîler, 5.
Zabitan Grubu, 11, 12, 13.
Zonguldak, 50.

İÇİNDEKİLER