English  |  عربي  |  Deutsch  |  Français  |  Русский  |  Metin Versiyonu  |  Site Haritası

 
 
MİT'İN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Millî İstihbarat Teşkilâtı 6 Temmuz 1965 tarih ve 644 sayılı Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu'yla "Başbakanlığa" bağlı olarak kurulmuştur. 18 yılı aşkın bir süre yürürlükte kalan bu Yasa, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilebilmesi, boşlukların doldurulabilmesi ve hızla gelişen ve değişen dünya koşullarına uygun hale getirilebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda yerini, 1 Ocak 1984 tarihinden itibaren 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Millî İstihbarat Teşkilâtı Kanunu'na bırakmıştır.

2937 sayılı Yasa'da Teşkilâtın kuruluşu ve ana görevleri genel hatlarıyla belirtilmiş; birimlerin sayısı, adları, ayrıntılı görevleri ve iç örgütlenme ile ilgili diğer hususlar Başbakanın onaylayacağı gizli yönetmeliklere bırakılmak suretiyle, hem gizlilik sağlanmış, hem de değişen koşullarda hızlı hareket edebilme olanağına kavuşulmuştur.

2937 sayılı Yasa'yı 644 sayılı Yasa'dan ayıran bir diğer özellik de Teşkilâtın 2937 sayılı Yasa ile doğrudan "Başbakana" bağlanmasıdır. Anayasa gereğince Hükümetin genel siyasetinin yürütülmesinden Bakanlar Kurulu ile birlikte Başbakanın sorumlu olduğu göz önünde tutularak, MİT doğrudan Başbakan'a bağlanmıştır.